شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

وام ازدواج

شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج                                                                            

 -1 دارا بودن  تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران .

 

 -1        به هر يک از زوجـــين مــبلغ 30 ميليون ريال تسهيلات ازدواج تعلق می‌گيرد.

 

           تبصره 1 :  کليه شهروندان ايرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنــــها توسط سفارت جـــــــمهوری

           اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گـــواهی ازدواج آنها که

           ممـهور به مـهر کنسولگری ايران در کشور مــذکور می‌باشد به عـــنوان ســــند ازدواج تلقی

           می‌گردد .

           تبصره 2 :  اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رســــمی توسـط مــراکز اقليت‌های

            دينی در داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عــقدنامه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز

            قادر به ثبت نام خواهند بود .

           تبصره 3 :  براساس بند "2" از يکهزار و يکصد و سي و نهمين صورتجلسه مورخ 19/2/1391 شـــوراي

           محترم پول و اعتبار درخصوص سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج تصميمات زير تصويب و

           مقرر گرديد از ابتداي سال 1391 اجرايي شود :

 

-1افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب ، براي دختراني که

           مهريه آنان تا 110 سکه بهار آزادي مي باشد .

 -2  افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب، بــراي پسراني که

            قبل از 25 سالگي ازدواج مي کنند .

 

 -3افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب، هر يک از دختران يا  پسراني که يکي يا هردوي آنها فاقد پدر مي باشند

  -4افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب، هريک از دختران يا پسراني که دانشجوي دانشگاه ها يا طلبه حوزه هاي علميه و در حال تحصيل مي باشند.

 تبصره   هريک از دختر و پسر مي توانند صرفاً از افزايش مبالغ تسهيلات ازدواج براي يک بند از بندهاي فوق برخوردار شوند .

 

     توجه :  بانکهاي عامل در صورت وجود منابع قرض الحسنه نسبت به اعطاي سقف

     فردي افزايش يافته قرض الحسنه ازدواج ( تا 50 ميليون ريال ) به متقاضي

      اقدام می کنند .

 

-3 دارا بودن کارت ملی ( موقت يا دايم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .

 

 -4تسهيلات قرض الحسنه ازدواج فقط يکبار به متقاضيان پرداخت می‌شود .

 

  -5 متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد فرصت استفاده

      از تسهیلات موصوف را دارند .

 

    ب - مدارک مورد نياز

 

     -1 اصل و کپی سند ازدواج .

 

    -2 اصل و کپی کليه صفحات شناسنامه‌های زوجين .

 

   -3 اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنين .

 

  -4 اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين .

 

   -5 اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) ضامن .

 

  -6 کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجين .

 

   -7کد رهگيری ده رقمی دريافتی از سايت پس از مرحله ثبت نام .

 

     پ- شرايط ضامنين (يکي از موارد ذيل به تشخيص بانک مربوطه)

 

          تبصره 1 : اعمال شرایط ذیـــل منوط به تشخیص مسـئول بانک و با تـــوجه به ســـوابق بانکی و اهلیت

                           مشتری تعیین خواهد شد .

   

          -1 چنانــچه متقاضي دريافت تسـهيلات ازدواج ، کارمــند رســـمي يا پيماني دولت ، نــيروي  نظامي  و

               انتظامي ، نـــهـادها و مــوسسات  عــمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد ، کميته امــداد ، هـــلال احـمر)

               باشد ، ارائــه گــواهي تــعهد کــسر اقـساط از  سـازمان مربوطه به همراه ارائه فــيش حــــــقوق و

              حکم کارگزيني ، و در صورتيکه مانده حــقوق نامـبرده  کفايت نمايد ، نيازي به اخذ ضامن نمي‌باشد .

 

             -2ضمانت يک نفر کارمند رسمي ، پيماني ، بازنشسته دولت ، نــيروي نظامي و انتظامي ، نـــهـادها و

                 مـوسسات  عـــمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد ، کميته امــداد ، هـلال احـمر) ، کارگــــــر يا کارمـــــــند

                 شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرين فــــيش حـــقوقي و حکم کارگزيني و ...

 

           -3ضمانت يک نــفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمــان اعـــطاي تسـهيلات داراي فعاليت اقتصادي

               داير باشد .

 

          -4 ضمانت يک نفر دارنده حساب جاري فـعال و خــوش حساب کــه به تاييد و تشـخيص شـــعبه پرداخت

               کننده رسيده باشد .

 

           -5 در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي ، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت

                وي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ممهور به مهر شورا) .

        

    ج- روش ثبت نام

 

               کليه متقاضيان وام ازدواج که واجد شرايط فوق می‌باشند ، ابتدا بايد از طريق همين سايت ثبت نـام

              کرده  و فرم مربوطه را تکميل نمايند که در صورت موفقيت آمـــیِز بودن مراحل ثبت نام ، يک کد رهـگيری

              ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود


          متقاضيان موظف هستند جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خـود و هـمچنين نام شــــــعبه مربوطه جهت

          مراجعه براي اخذ وام ازدواج، به همين سايت مراجعه کرده و در صورتيکه شعبه عامل اعطاي وام براي

          متقاضي تعيين شده باشد بايد با در دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف مدت زمانی که از طرف سايت

          اعـلام  می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمايند . بديـهی

          است در صورت عدم مــــراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده ، ثبت نـام آنهاکان لم يکن تلقی می‌گردد .

 

    د- مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد

 

          - مدت بازپرداخت تسهيلات 36ماهه با اقساط مساوی بوده و ســـررسيد اولين قــسط ، يک ماه پس از

            پرداخت تسهيلات مزبور می‌باشد .

 

          - نرخ کارمزد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 4درصد تعيين می‌گردد .

در این قسمت اطلاعاتی درباره نویسنده سایت قرار می گیرد.
نظرات:
  • نویسنده: سارا رضائی 1393/06/26
    سلام من یک نظر تستی می دهم. سلام من یک نظر تستی می دهم. سلام من یک نظر تستی می دهم. سلام من یک نظر تستی می دهم. سلام من یک نظر تستی می دهم.